تلفن های تماس: ۰۳۱۳۷۷۸۴۶۵۰ - ۰۳۱۳۷۷۸۴۶۵۱ - ۰۳۱۳۷۷۸۴۶۵۲

اتصالات

بوشن

بوشن سایز ۲۰ میلیمتر

بوشن سایز ۲۵ میلیمتر

بوشن سایز ۳۲ میلیمتر

بوشن سایز ۴۰ میلیمتر

بوشن سایز ۵۰ میلیمتر

بوشن سایز ۶۳ میلیمتر

بوشن فلزی

بوشن فلزی ۱/۲×۲۰

بوشن فلزی ۱/۲×۲۵

بوشن فلزی ۳/۴×۲۵

بوشن فلزی ۱×۳۲

بوشن فلزی (۱/۴)۱×۴۰

بوشن فلزی (۱/۲)۱×۵۰

بوشن فلزی ۲×۶۳

زانو ۹۰ درجه

زانو ۹۰ درجه سایز ۲۰ میلیمتر

زانو ۹۰ درجه سایز ۲۵ میلیمتر

زانو ۹۰ درجه سایز ۳۲ میلیمتر

زانو ۹۰ درجه سایز ۴۰ میلیمتر

زانو ۹۰ درجه سایز ۵۰ میلیمتر

زانو ۹۰ درجه سایز ۶۳ میلیمتر

زانو 45 درجه

زانو 45 درجه سایز ۲۰ میلیمتر

زانو 45 درجه سایز ۲۵ میلیمتر

زانو 45 درجه سایز ۳۲ میلیمتر

زانو 45 درجه سایز ۴۰ میلیمتر

زانو 45 درجه سایز ۵۰ میلیمتر

زانو 45 درجه سایز ۶۳ میلیمتر

زانو بوشن فلزی

زانو فلزی ۱/۲×۲۰

زانو فلزی ۱/۲×۲۵

زانو فلزی ۳/۴×۲۵

زانو فلزی ۱×۳۲

زانو فلزی (۱/۴)۱×۴۰

زانو فلزی (۱/۲)۱×۵۰

زانو بوشن فلزی بستـدار

زانو فلزی بستدار ۱/۲×۲۰

زانو فلزی بستدار ۱/۲×۲۵

زانو فلزی بستدار ۴/۳×۲۵

زانو فلزی بستدار ۱×۳۲

زانو تبدیلی

زانو تبدیلی ۲۰×۲۵

زانو فلزی دو قلو

زانو فلزی دوقلو ۱/۲×۲۰

زانو فلزی دوقلو ۱/۲×۲۵

زانو مغزی فلزی

زانو مغزی فلزی ۱/۲×۲۰

زانو مغزی فلزی ۳/۴×۲۰

زانو مغزی فلزی ۱/۲×۲۵

زانو مغزی فلزی ۳/۴×۲۵

زانو مغزی فلزی ۱×۳۲

زانو مغزی فلزی بستدار

زانو مغزی فلزی بستدار ۱/۲×۲۰

زانو مغزی فلزی بستدار ۳/۴×۲۰

زانو مغزی فلزی بستدار ۱/۲×۲۵

زانو مغزی فلزی بستدار ۳/۴×۲۵

تبدیل

تبدیل ۲۰×۲۵

تبدیل ۲۰×۳۲

تبدیل ۲۵×۳۲

تبدیل ۲۰×۴۰

تبدیل ۲۵×۴۰

تبدیل ۳۲×۴۰

تبدیل ۲۵×۵۰

تبدیل ۳۲×۵۰

تبدیل ۴۰×۵۰

تبدیل ۲۵×۶۳

تبدیل ۳۲×۶۳

تبدیل ۴۰×۶۳

تبدیل ۵۰×۶۳

سه راهی

سه راه ۲۰

سه راه ۲۵

سه راه ۳۲

سه راه ۴۰

سه راه ۵۰

سه راه ۶۳

سه راهی تبدیلی

سه راهی تبدیلی ۲۵×۲۰×۲۵

سه راهی تبدیلی ۳۲×۲۰×۳۲

سه راهی تبدیلی ۳۲×۲۵×۳۲

سه راهی تبدیلی ۴۰×۲۰×۴۰

سه راهی تبدیلی ۴۰×۲۵×۴۰

سه راهی تبدیلی ۴۰×۳۲×۴۰

سه راهی تبدیلی ۵۰×۲۰×۵۰

سه راهی تبدیلی ۵۰×۲۵×۵۰

سه راهی تبدیلی ۵۰×۳۲×۵۰

سه راهی تبدیلی ۵۰×۴۰×۵۰

سه راهی تبدیلی ۶۳×۲۵×۶۳

سه راهی تبدیلی ۶۳×۳۲×۶۳

سه راهی تبدیلی ۶۳×۴۰×۶۳

ٰسه راهی تبدیلی ۶۳×۵۰×۶۳

سه راه بوشن فلزی

سه راه بوشن فلزی ۱/۲×۲۰

سه راه بوشن فلزی ۱/۲×۲۵

سه راه بوشن فلزی ۳/۴×۲۵

سه راه بوشن فلزی ۱×۳۲

سه راهی بوشن فلزی بستدار

سه راهی بوشن فلزی بستدار ۱/۲×۲۰

سه راهی بوشن فلزی بستدار ۱/۲×۲۵

سه راهی بوشن فلزی بستدار ۳/۴×۲۵

بوشن مغزی

بوشن مغزی ۱/۲×۲۰

بوشن مغزی ۱/۲×۲۵

بوشن مغزی ۳/۴×۲۵

بوشن مغزی ۱×۳۲

بوشن مغزی (۱/۴)۱×۴۰

بوشن مغزی(۱/۲)۱×۵۰

بوشن مغزی ۲×۶۳

مهره ماسوره فلزی

مهره ماسوره ۱/۲×۲۰

مهره ماسوره ۳/۴×۲۵

مهره ماسوره ۱×۳۲

مهره ماسوره (۱/۴)۱×۴۰

مهره ماسوره (۱/۲)۱×۵۰

مهره ماسوره ۲×۶۳

مهره ماسوره پلیمری دو طرف جوش

مهره ماسوره دو طرف جوش ۲۰

مهره ماسوره دو طرف جوش 25

مهره ماسوره دو طرف جوش 32

مهره ماسوره پلیمری یک طرف جوش

مهره ماسوره پلیمری یک طرف جوش 1/2×20

مهره ماسوره پلیمری یک طرف جوش 3/4×25

مهره ماسوره پلیمری یک طرف جوش 1×32

شیر فلکه کامل

شیر فلکه 20

شیر فلکه 25

شیر فلکه 32

شیر فلکه کامل بستدار

شیر فلکه بستدار 20

شیر فلکه بستدار 25

درپوش کپ

درپوش کپ 20

درپوش کپ 25

درپوش کپ 32

درپوش کپ 40

درپوش کپ 50

درپوش کپ 63

درپوش رزوه دار

درپوش رزوه دار 20

درپوش رزوه دار 25

درپوش رزوه دار 32

درپوش پایه بلند

درپوش پایه بلند 20

درپوش پایه بلند 25

درپوش پایه بلند 32

بست تکی لوله

بست تکی 20

بست تکی 25

بست تکی 32

بست دوقلو لوله

بست دوقلو 20

بست دوقلو 25

لوله خم

لوله خم 20

لوله خم 25

لوله خم 32

لوله خم 40

لوله خم دو سر بوشن

لوله خم دو سر بوشن 20

لوله خم دو سر بوشن 25

لوله خم کوتاه بستدار

لوله خم کوتاه بستدار 20

لوله خم کوتاه بستدار 25

شابلون

شابلون شیرمخلوط 20

شابلون رادیاتور 50 سانت

شیر تک ضرب

شیر تک ضرب 20

شیر تک ضرب 25

شیر تک ضرب 32

شیر تک ضرب 40

شیر تک ضرب 50

شیر تک ضرب 63